logo



ИСТОРИЯ НА СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА НУМИЗМАТИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

„СЪЮЗ НА НУМИЗМАТИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ“

На извънредна Конференция на Българското нумизматично дружество, състояла се на 30 и 31 Март 1991 година, е взето решение Сдружение „Българско нумизматично дружество“ да се преименува на „Съюз на нумизматичните дружества в България“ като съответно се приема нов Устав и ново ръководство с Председател проф.д.и.н. Йорданка Юрукова. Тази промяна е узаконена от Софийски градски съд, фирмено отделение с Решение 12775 от 11.09.1991 година. Основната цел на новото Сдружение е да се обединят всички нумизматични дружества в страната в единна организация, в коята всяко НД да има равноправен глас, а не както е било до момента да са подчинени на Софийското нумизматично дружество. Следващите 3 години се характеризират с изключително труден организационен живот като основна причина за това са нежеланието на Софийската нумизматична организация да спазва новоприетия Устав и равноправието на извънстоличните НД.

На Втория конгрес на СНДБ, проведен на 16.07.1994година, Софийската организация фактически се отцепва от СНДБ. Този факт, както и силното намаляване на приходите на Съюза и отнемането на материалната му база и имущество, довежда до идеята, седалището на СНДБ да бъде преместено в друг град. Единодушно се взема решение това да бъде Велико Търново. В новоизбраното Изпълнително бюро влизат следните членове:

Председател – Георги Хараламбиев, секретар Константин Дочев и членове Христо Харитонов, Димо Димов, Пепи Герасимов – всичките от Велико Търново, както и Димитър Поролиев от гр.Левски, Ставри Топалов от София, Дойчо Бояджиев от Габрово и Николай Пеев от Ямбол. За Председател на Централната ревизионна комисия е избран Валери Стойчев от Велико Търново.

Новоизбраното ръководство, в изпълнение Решенията на Втория конгрес на СНДБ, извършва всички необходими процедури и на 23.02.1995 година Великотърновският окръжен съд регистрира по дело № 242/1995година Сдружение „Съюз на нумизматичните дружества в България“ със седелище град Велико Търново. Сдружението е регистрирано с идеална цел в частна полза .
Основните принципи на Сдружението са:

- доброволност на сдружаване, членство и напускане
- организационна, финансова и стопанска самостоятелност на НД и Съюза като цяло
- изборност и мандатност на органите на управление
Основните цели, залегнали в Устава на Съюза са : издирване, съхраняване и популяризиране на националното монетно богатство чрез създаване на лични колекции и сбирки от гражданите на монети, монетовидни предмети, медальони, плакети, печати, тесари /жетони/, монетни тежести, банкноти, ордени, медали и други възпоменателни знаци.
Те се постигат със следните средства :

1. Повишаване нумизматичните знания на съюзните членове, снабдяването им с монети, нумизматична литература и нумизматични пособия;
2. Осигуряване закрила на съюзните членове при придобиване, размяна и съхраняване на посочените обекти за колекциониране;
3. Подпомагане на институциите, които създават и опазват нумизматичните ценности;
4. Създаване на експертни органи за защита и гарантиране на законните интереси на нумизматите-колекционери и даване на експертни мнения на физически и юридически лица по произхода, автентичността, качественото състояние и други на предметите за размяна, продажба и колекциониране, а също така идентифициране и регистриране на монети и монетовидни предмети, както отделни, така и на колекции и сбирки, съгласно законодателството на Република България.
5. Утвърждаване авторитета на българската нумизматика, българското нумизматично движение и тяхното популяризиране в страната и чужбина.
6. Отпечатване на свои издания, помощни и рекламни материали;
7. Установяване и поддържане на връзки със сродни организации в страната и чужбина;
8. Организиране на срещи с регионален, национален и международен характер по предмета на своята дейност.
9. Организиране търгове за своите членове от нумизматичните дружества по предмета на своята дейност;

Основният предмет на дейност на Съюза е осъществяване на широка културно-просветна дейност за популяризиране и опазване на националното монетно богатство, чрез създаване на лични колекции от гражданите и юридическите лица,с предмети посочени в чл.4 ал.1. Съюзът може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната му дейност, като издава свой печатен орган и изготвя рекламни материали за обществените си изяви и популяризиране на дейността си, както и да извършва експертно-консултантска дейност, а приходите се използват за постигане на определените в Устава цели. Извършването на стопанската дейност се подчинява на условията и реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност. Съюзът не разпределя печалба.

В изпълнение на горните принципи и цели Сдружението активно се включва в нелеката борба за промяна на рестриктивния Закон за културното наследство. Провеждат се, съвместно с други организации от страната, срещи с министри на културата, срещи с депутати и изказвания в Комисията по култура в Народното събрание, събиране подписка от близо 5 000 души за промяна на ЗКН. Въпреки, че до момента има минимални реални резултати в промяна на някои от текстовете на този закон, това не удовлетворява нумизматите и колекционерите в страната и тази борба ще продължи и в бъдеще.

Сдружение СНДБ - Велико Търново е една от 3-те нумизматични организации в страната, получила през 2010 година от Министъра на културата, правото да извършва идентификация и регистрация на монети, монетовидни предмети и колекции, съгласно §6.,ал.2. от Закона за културното наследство.

Към момента в Сдружение СНДБ - Велико Търново членуват следните 9 нумизматични дружества:

- НД „Цар Иван Асен ІІ“ – Велико Търново
- НД „Никола Мушмов“ – Враца
- НД „Раховец“ - Горна Оряховица
- НД „Пауталия“ - Кюстендил
- НО "Цар Иван Александър" - Ловеч
- НД Монтана
- НД „Туида“ – Сливен
- НД „Копсис" – Сопот
- НД „Траянов път“ – Троян

Съюзът си е поставил като задача чрез популяризация на Нумизматиката като наука и хоби да се привличат млади хора, да се възпитават в Родолюбие и Патриотизъм, да се научат да опазват и съхраняват за идните поколения културно-историческото богатство на България, да имат желание тук, в Родината си, да живеят, да създават блага и да осъществяват мечтите си.

В момента Управителният съвет на Сдружението се състои от трима члена:
Председател – Валери Стойчев от НД „Цар Иван Асен ІІ“ – Велико Търново
Заместник председател – Йордан Пенчев от НД „Раховец“- Горна Оряховица
Секретар – д.и.н. Константин Дочев от НД „Цар Иван Асен ІІ“ – Велико Търново