logoУ С Т А В

на

Сдружение „Съюз на нумизматичните дружества в България” – Велико Търново
( приет на Общо събрание на Сдружение „Съюз на нумизматичните дружества в България”- Велико Търново, състояло се на 01.04.2017 година в град Велико Търново )

ГЛАВА І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1.
1.1. Сдружение „Съюз на нумизматичните дружества в България” – Велико Търново, приемник на Българското нумизматично дружество, е културно-просветна и творческа организация на колекционери, учени-нумизмати и други лица с нумизматични интереси, доброволно обединени в равноправни нумизматични дружества–клонове.
1.2. Съюзът се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в частна полза.
1.3. Наименованието та Съюза може да се изписва и съкратено “СНДБ”, а на английски език е “Union of The Numismatics Societies in Bulgaria”.
1.4. Седалището на Сдружение „Съюз на нумизматичните дружества в България”–Велико Търново е град Велико Търново, ул.”Марно поле” № 14 А, а кореспондентският адрес е 5000 Велико Търново, П.К.221. и адрес на електронна поща sndbvt@abv.bg.

Член 2. За учредяване на Съюз на нумизматичните дружества в България са необходими най-малко 10 дееспособни физически лица. Неговата дейност се осъществява според Устава на Съюза и изискванията на законите в страната.

Член 3 . Основни принципи в дейността на Съюза са :

3.1. Доброволност на сдружаване, членство и напускане;
3.2. Организационна, финансова и стопанска самостоятелност на нумизматичните дружества-клонове и на Съюза като цяло;
3.3. Изборност и мандатност на органите на управление.

ГЛАВА ІІ. ЦЕЛ, СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 4.

4.1. Основните цели на Съюза са : издирване, съхраняване и популяризиране на националното монетно богатство чрез създаване на лични колекции и сбирки от гражданите на монети, монетовидни предмети, медальони, плакети, печати, тесари /жетони/, монетни тежести, банкноти, ордени, медали и други възпоменателни знаци.

4.2. Те се постигат със следните средства :

4.2.1. Повишаване нумизматичните знания на съюзните членове, снабдяването им с монети, нумизматична литература и нумизматични пособия;
4.2.2. Осигуряване закрила на съюзните членове при придобиване, размяна и съхраняване на посочените обекти за колекциониране;
4.2.3. Подпомагане на институциите, които създават и опазват нумизматичните ценности;
4.2.4. Създаване на експертни органи за защита и гарантиране на законните интереси на нумизматите-колекционери и даване на експертни мнения
на физически и юридически лица по произхода, автентичността, качественото състояние и други на предметите за размяна, продажба
и колекциониране, а също така идентифициране и регистриране на монети и монетовидни предмети, както отделни, така и на колекции
и сбирки, съгласно
законодателството на Република България.
4.2.5. Утвърждаване авторитета на българската нумизматика, българското нумизматично движение и тяхното популяризиране в страната и чужбина.
4.2.6. Отпечатване на свои издания, помощни и рекламни материали;
4.2.7. Установяване и поддържане на връзки със сродни организации в страната и чужбина;
4.2.8. Организиране на срещи с регионален, национален и международен характер по предмета на своята дейност.
4.2.9. Организиране търгове за своите членове от нумизматичните дружества по предмета на своята дейност;

Член 5.

5.1. Основният предмет на дейност на Съюза е осъществяване на широка културно-просветна дейност за популяризиране и опазване на националното монетно богатство, чрез създаване на лични колекции от гражданите и юридическите лица,с предмети посочени в чл.4 ал.1.
5.2. Съюзът може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната му дейност, като издава свой печатен орган
и изготвя рекламни материали за обществените си изяви и популяризиране на дейността си, както и да извършва експертно-консултантска дейност,
а приходите се използват за постигане на определените в Устава цели.
5.3. Извършването на стопанската дейност се подчинява на условията и реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност. Съюзът не разпределя печалба.

ГЛАВА ІІІ. ЧЛЕНСТВО В СЪЮЗА

Член 6.

6.1. Членовете на Сдружение „Съюз на нумизматичните дружества в България”-Велико Търново са индивидуални и колективни.
6.2. Индивидуален член може да бъде всеки пълнолетен български или чужд гражданин, който има нумизматични интереси, членува в нумизматично дружество-клон и плаща членски внос.
6.3. Малолетни и непълнолетни лица с нумизматични интереси се включват в младежки клубове, кръжоци и други културно-просветни звена, организирани от нумизматичните дружества – клонове.
6.4. Не могат да бъдат членове лица, осъждани за престъпления против правото на собственост, валутния режим и паметниците на културата.
6.5. Нумизматичните дружества–клонове, обединяват индивидуалните членове и членуват в СНДБ в съответствие с произтичащите от устава права и задължения.
6.6. В Съюза могат да членуват колективно юридически лица. Взаимоотношенията им със Съюза се уреждат въз основа на Устройствени правила, утвърдени от Управителния съвет.

Член 7.

7.1. Членуването в Съюза е доброволно.
7.2. Членовете на Сдружение „Съюз на нумизматичните дружества в България”, с изключение на учредителите, се приемат от Управителния съвет на съответното нумизматично дружество–клон въз основа на писмено заявление. Управителният съвет се произнася в двумесечен срок. Отказът може
да се обжалва пред Общото събрание, което решава въпроса окончателно.
7.3. Дружествата-клонове имат пълна имуществена и финансова самостоятелност. Те не отговарят имуществено за задълженията на Съюза и обратно.
7.4. Всеки член е длъжен да прави целеви парични вноски, когато има решение на Общото събрание на дружеството-клон. Членът не отговаря лично за задълженията на Съюза и дружеството-клон.

Член 8.

8.1. Членството в Съюза се прекратява:

8.1.1. с едностранно писмено заявление;
8.1.2. със смъртта или поставяне под пълно запрещение;
8.1.3. с изключване;
8.1.4. с прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел;
8.1.5. при отпадане, поради невнасяне на членски внос;

8.2. Освобождаването на членовете на Съюза става от Управителния съвет на съответното нумизматично дружество-клон по молба на заинтересования или по предложение на председателя на Управителния съвет с мотивировка. Решението може да се обжалва пред Общото събрание. При прекратяване
на членството дружеството-клон не дължи връщане на направените вноски.

Член 9.

9.1. Всеки член на Съюза има право :

9.1.1. да избира и да бъде избиран в ръководните органи на Съюза;
9.1.2. да участвува в проявите на Съюза и дружеството – клон;
9.1.3. да се ползва от закрилата на Съюза при колекциониране на нумизматични обекти;
9.1.4. организирано да получава възпоменателни и юбилейни монети, както и други юбилейни символи с предимство;
9.1.5. да участвува в срещи за размяна на нумизматични обекти и разменя такива с колекционери-нумизмати от страната и в чужбина, а също така
да участвува в търгове и изложби в страната и чужбина, и ползва помощ при уреждането им;
9.1.6. да получава и ползва всички културни и социално-битови придобивки на Съюза и дружеството-клон;
9.1.7. да прави предложения до органите на Съюза и дружеството–клон;
9.1.8.да участвува в заседанията и събранията на ръководните органи, когато се взема решение за неговата дейност и поведение;

9.2. Всеки член на Съюза е длъжен :

9.2.1. да спазва Устава на Съюза и решенията на ръководните органи на Съюза и дружеството– клон;
9.2.2. да спазва законността и нравствените норми и се бори срещу прояви, несъвместими с принципите на колекционирането;
9.2.3. да съдействува за постигане на общите цели и задачи на Съюза; да заплаща редовно членския си внос.

Член 10

10.1. Член на Съюза, който нарушава Устава, не изпълнява решенията на ръководните органи или има прояви, несъвместими
с принципите на колекционирането, нарушава законността и нравствеността, се наказва :

10.1.1. с предупреждение;
10.1.2. с лишаване от право да получава нумизматични обекти или да участвува в нумизматични изложби за срок до 3 години;
10.1.3. с изключване.
10.1.3.2. Наказанията се налагат и отменят от Управителния съвет на съответното нумизматично дружество–клон. Решението
на Общото събрание е окончателно.

Член 11

11.1. За активна дейност в Съюза, добросъвестно изпълнение на задълженията и съществен принос за развитието на българското
нумизматично движение, членовете на Съюза се поощряват с морални и материални награди.
11.2. Изтъкнати чуждестранни учени и колекционери-нумизмати, които имат големи заслуги към Съюза на нумизматичните дружества в България
могат да бъдат провъзгласявани за почетни членове.
11.3. Наградите и званията се уреждат със Статут за духовно и материално стимулиране, утвърден от Управителния съвет.

ГЛАВА ІV. РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА СЪЮЗА

Член 12. Централни органи на Сдружение „Съюз на нумизматичните дружества в България” са :

12.1. Общо събрание на Съюза ;
12.2. Управителен съвет;

Член 13.

13.1. Общото събрание е висш орган на Сдружение „Съюз на нумизматичните дружества в България”-Велико Търново. То се състои от всички
членове на Сдружението и в него участвуват делегати, избрани от дружества-клонове, в които членуват. Свиква по инициатива
на Управителния съвет, най-малко един път в три години, с определени от него норми на представителство. Поканата трябва да съдържа
дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква. Поканата се изпраща
за обнародване в “Държавен вестник” най-малко два месеца преди насрочения ден и се поставя на мястото за обявления в сградата,
където се намира управлението на Съюза.
13.2. Членовете на Управителния съвет може да бъдат избрани за делегати извън лимита определен за съответното нумизматично дружество-клон.
Онези от тях, които не са избрани за делегати, участвуват в работата на Общото събрание с право на съвещателен глас.
13.3. Общото събрание може да бъде свикано и по искане на една трета от членовете на Съюза в населеното място, в което се намира
седалището на Съюза. Искането се прави писмено пред Управителния съвет. В него се посочват въпросите, за решаване на които се иска
свикването на събранието. Ако в последния случай Управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване
на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Съюза, по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

Член 14

14.1. Общото събрание на Съюза е законно, ако присъствуват повече от половината от всички избрани делегати. При липса на кворум
заседанието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе , колкото и делегати да се явят.
14.2. Всеки делегат има право на един глас.
14.3. Едно лице може да представлява не повече от трима делегати в Общото събрание, въз основа на писмено пълномощно.
Преупълномощаване не се допуска.
14.4. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъствуващите. Решенията за изменяне и допълване на Устава,
за преобразуване или прекратяване на Съюза се вземат с мнозинство 2/3 от присъствуващите.
14.5. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.
14.6. Решенията на Общото събрание са задължителни за всички нумизматични дружества–клонове и за другите органи на Съюза.
14.7.Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

Член 15

15.1. Общото събрание на Съюза :

15.1.1. изменя и допълва Устава ;
15.1.2. приема други вътрешни актове;
15.1.3. избира с явно или тайно гласуване и освобождава членовете на Управителният съвет.
15.1.4. приема, възстановява и изключва членове;
15.1.5. взема решение за откриване и закриване на дружества–клонове;
15.1.6. взема решение за участие в други организации, за преобразуване или прекратяване на Съюза;
15.1.7. приема бюджета на Съюза;
15.1.8. предоставя правото на Управителния съвет да взема решения относно дължимостта и размера на членския внос
и на имуществените вноски;
15.1.9. приема отчета за дейността на Управителния съвет и го освобождава от отговорност;
15.1.10. отменя решения на другите органи на Съюза, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи
дейността на Съюза.
15.1.11. обсъжда и преценява дейността на Съюза и приема основните насоки и програма за неговото развитие;
15.1.12. взема и други решения, предвидени в Устава.

15.2.Членовете на Управителния съвет се избират за срок от пет години и не могат да бъдат преизбирани за повече от три последователни мандата.

Член 16.

16.1. Дейността на Сдружение „Съюз на нумизматичните дружества в България”-Велико Търново между Общите събрания
се ръководи от Управителен съвет.
16.2. Управителният съвет се състои от 3/трима/ члена и се свиква на заседание най-малко един път на три месеца, от председателя
или по писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика
от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет.
16.3. В състава на Управителния съвет не могат да бъдат избирани лица с членски стаж по-малък от 3 години и лица, които се намират в брак,
родство по права линия или съребрена линия до втора степен.
16.4. Заседанието на Управителния съвет се счита за редовно, ако присъствуват най-малко половината плюс един от членовете
на неговия списъчен състав. Решенията се вземат с мнозинство от присъствуващите, а решенията по член 14.ал.2 и
член 31.т.3 и т.6 от ЗЮЛНЦ – с мнозинство от всички членове.

Член 17.

17.1. Управителният съвет :

17.1.1. ръководи и организира дейността на Съюза и носи отговорност за това;
17.1.2. избира от своя състав с явно гласуване и обикновено мнозинство -председател, заместник председател и секретар, които работят
на обществени начала;
17.1.3. изпълнява решенията на Общото събрание, провежда мероприятия за организационното и финансово укрепване на Съюза;
17.1.4. създава необходимите помощни органи и определя ръководствата им;
17.1.5. утвърждава наредби, инструкции, правилници, статути и други актове за дейността на Съюза, Управителния съвет, помощните
му органи и дружествата-клонове ;
17.1.6. приема годишните отчети за работата на помощните му органи и нумизматичните дружества – клонове;
17.1.7. изготвя и приема междинните годишни бюджети, щата и плана за дейността на Съюза;
18.1.8. прави предложения до държавни и обществени органи и организации, фирми и др.;
17.1.9. организира свикването и провеждането на Общото събрание на Съюза и внася отчет за дейността му;
17.1.10. организира и ръководи допълнителната стопанска дейност на Съюза;
17.1.11. организира снабдяването и раздаването на възпоменателни монети и други юбилейни символи на съюзните членове.
17.1.12. взема решения по всички други въпроси, освен тези които са от компетентността на Общото събрание.

17.2 Управителният съвет взема своите решения с обикновено мнозинство при условие, че присъствуват най-малко половината плюс един
от членовете му. То може да взема решения и без провеждане на заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан, без забележки
и възражения за това, от всичките му членове.

Член 18.

18.1. Председателят на Съюза:

18.1.1. Представлява Съюза в страната и чужбина и подписва от името на Съюза всички документи, свързани с договори,
споразумения и др., съгласувани с Управителният съвет на Съюза;
18.1.2. Организира работата на Управителният съвет и помощните му органи и ръководи заседанията му;
18.1.3. Организира изпълнението на задачи възложени от Общото събрание и Управителният съвет;
18.1.4. Упражнява бюджета на Съюза и сключва трудови и граждански договори със служителите /на Съюза/ му.

18.2. Заместник председателят ръководи дейността на структурни звена и замества председателя в негово отсъствие.
18.3. Секретарят организира заседанията на Управителният съвет и изпълнява задачи, възложени му от Управителният съвет, председателя или
зам. председателя.

Член 19. По решение на Управителният съвет на Съюза се създават комисии, които подпомагат дейността му по определени основни дейности.
Те работят по утвърдени от него правилници. Такива комисии могат да се създават и към дружествата-клонове.

ГЛАВА V. ДРУЖЕСТВА – КЛОНОВЕ

Член 20.

20.1. Нумизматичните дружества–клонове на Сдружение „Съюз на нумизматичните дружества в България”-Велико Търново
се изграждат на териториален принцип.
20.2. В едно населено място могат да се изграждат едно или повече нумизматични дружества - клонове.
20.3. Дружествата-клонове водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно. Управителят на клона представя
пред Управителния съвет на Съюза отчет за дейността му.

Член 21.

21.1. Нумизматичното дружество-клон се образува на Учредително събрание. За учредяването му са необходими
най-малко 7 дееспособни физически лица, които се обединяват за осъществяване на дейност с нестопанска цел, съгласно настоящият Устав.
21.2. Учредителното събрание избира с тайно или явно гласуване членовете на Управителния съвет. Решенията му са законни, ако са взети
с обикновено мнозинство от присъствуващите.
21.3. Управителният съвет избира с явно гласуване и обикновено мнозинство Управител на дружеството–клон, Зам. Управител и Секретар.
21.4. Протоколът за учредяване на дружеството-клон се подписва от всички учредители, след което се изпраща на Управителния съвет на Съюза,
за вписване. Дружството- клон се счита за учредено, след като бъде вписано в специалната книга на Съюза. Управителният съвет заявява
пред окръжния съд, в района на който се намира седалището на клона, наименованието, седалището и адреса на Съюза, седалището
и адреса на клона, неговия управител и ограниченията на неговите правомощия и представителна власт. На заявяване подлежат и
промените в горепосочените обстоятелства.

Член 22

22.1. Висш ръководен орган на дружеството-клон е Общото събрание, което избира с тайно или явно гласуване и обикновено
мнозинство членовете на Управителния съвет за срок от три години и за не повече от три последователни мандата.
22.2. Управителят и Управителният съвет провеждат дейността на дружеството-клон като се ръководят от общите принципи залегнали
в Устава и решенията на съюзните органи.
22.3. Общото събрание на дружеството–клон е редовно, независимо от броя на присъствуващите, ако всички членове на дружеството–клон са
редовно поканени и е изтекъл един час, след обявения за откриване на събранието.
22.4. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъствуващите. По въпроси, които не са включени в обявения
в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Член 23

23.1 Управителният съвет на дружество-клон:

23.1.1. ръководи и организира дейността на дружеството–клон и определя обема на представителната власт на отделните негови членове;
23.1.2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание на Съюза и на Общото събрание на дружеството–клон;
23.1.3. разпорежда се с имуществото на дружеството-клон при спазване изискванията на устава;
23.1.4. подготвя и внася в Общото събрание отчет за годишния бюджета и проект за нов бюджет;
23.1.5. определя реда и организира извършването на дейността на дружеството-клон и носи отговорност за това;
23.1.6. определя адреса на дружеството-клон;
23.1.7. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на дружеството–клон и насоки за дейността му ;
23.1.8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
23.1.9. изпълнява задълженията, предвидени в устава.

23.2. Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Управителят. Заседанията се провеждат не по-рядко от два месеца.
Управителят е длъжен да свика заседание на УС и при писмено искане на една трета от членовете му. Ако в седмичен срок не бъде свикано
заседание, то може да бъде свикано от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет. При отсъствие на управителя, заседанието
се ръководи от зам. управителя или секретаря.
/23.3. Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъствуват повече от половината от неговите членове. Решенията му се вземат с мнозинство от присъствуващите, а решенията за разпореждане с имуществото на дружеството-клон и за организирането на дейността, с мнозинство от всички членове.
23.4. Управителният съвет може да взема решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан
без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Член 24.

24.1. Управителят на дружеството-клон ръководи дейността му и го представлява и задължава с подписа си.
24.2. Правомощията и представителната му власт са в рамките на Устава и са само по отношение на дейността на дружеството-клон.

ГЛАВА VІ. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА

Член 25. Имуществото на Съюза се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество,
интелектуална собственост, вземания и други права, регламентирани от закона.

Член 26.

26.1. Средствата за дейността на Съюза и дружествата–клонове се набират от :

26.1.1. встъпителен и редовен членски внос;
26.1.2. целеви вноски;
26.1.3. приходи от нумизматични срещи и културни проявии;
26.1.4. дарения, завещания и др.;
26.1.5. спонсорство;
26.1.6. приходи от допълнителна стопанска дейност съгласно чл. 5 ал. 2 от Устава .

26.2. Отчисленията от дружествата–клонове за Съюза се определят от Управителния съвет на Съюза ежегодно.
26.3. Членският внос на колективните членове на Съюза се определя по споразумение

ГЛАВА VІІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 27.

27.1. Сдружение „Съюз на нумизматичните дружества в България”-Велико Търново е юридическо лице със седалище гр. Велико Търново и
адрес на управление – град Велико Търново, ПК 221., община Велико Търново, ул “Марно поле” № 14-А /клуб/, адрес на електронна
поща sndbvt@abv.bg.
27.2. Сдружението се ръководи от Управителен съвет и се представлява и задължава с подписите на Председателя и Секретаря
или изрично упълномощени техни заместници.
27.3. При съдебни спорове между Съюза и управителния му орган, съответно членове на Управителния съвет, Съюзът може да се
представлява от Председателя или от избрани от Общото събрание едно или няколко лица.

Член 28.

28.1. Съюзът на нумизматичните дружества в България има свой печат, единна членска карта, значка и печатен орган.
28.2. Печатът на Съюза е кръгъл с надпис : “Съюз на нумизматичните дружества в България – Управителен съвет “. В средата има
изображение на сребърната монета на цар Михаил ІІІ Шишман Асен на кон.
28.3. Дружествата-клонове имат свои печати със същото наименование, като след инициалите СНДБ се добавя “Нумизматично дружество –
име /ако има такова/ – клон”, като задължително се отбелязва населеното място. Изображението в средата на печата може да е различно
от това на Съюза и да изобразява спецификата насъответното дружество-клон.
28.4. Съюзът има своя значка, която е кръгла и по периферията носи надпис “ Съюз на нумизматичните дружества в България”, а в
средата – изображение на сребърната монета на цар Михаил ІІІ Шишман Асен на кон.
28.5. Съюзните значки биват: обикновена, която се дава на всеки член; бронзова, сребърна и златна, с които се награждават лица
и организации, съгласно специален статут.

Член 29. Съюзът и отделните нумизматични дружества–клонове може да имат свои печатни издания.
Член 30. Сдружение „Съюз на нумизматичните дружества в България”-Велико Търново се създава за неопределено време.
Член 31.

31.1. Дейността на Съюза се прекратява :

31.1.1. С решение на Общото събрание на съюза;
31.1.2. С решение на Окръжния съд по седалището на Сдружение „Съюз на нумизматичните дружества в България”-Велико Търново, когато:

а./ извършва дейност, която противоречи на закона или е противоправна на обществения ред или добрите нрави;
б./ е обявен в несъстоятелност.

31.2. При прекратяване на Съюза се извършва ликвидация от Управителният съвет или определено от него лице. Ликвидаторът може да се определи
и от съда. Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора
се прилагат съответните разпоредби на съответните закони, а архивът му се предава в разпореждане на Централния държавен архив.
31.3. Прекратяването на Съюза не засяга нумизматичните дружества, които са регистрирани като самостоятелни юридически лица
по Закона за лицата и семейството / отм. /, респективно по ЗЮЛНЦ. В този случай настоящият Устав запазва действието си
спрямо тях с разпоредбите, които не се отнасят до ръководните органи на Съюза.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Първоначално настоящият Устав е приет на Петата извънредна конференция на Българското нумизматично дружество, прерастнала
в Първи конгрес на Съюза на нумизматичните дружества в България, състоял се на 30 и 31 март 1991 г. в гр. София, допълнен на Втория редовен
конгрес на Съюза на нумизматичните дружества в България, състоял се на 16 юли 1994 г. в гр. София и изменен и допълнен, съгласно
ЗЮЛНЦ / ДВ 81/2000година/, на Общото събрание на Съюза на нумизматичните дружества в България, състояло се на 19. януари. 2002 година
в град Велико Търново, изменен и променен променен с решение на Общото събрание на Сдружение „Съюз на нумизматичните
дружества в България”-Велико Търново на 30.06.2012година.
§ 2 . За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите
на ЗЮЛНЦ. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му норми.
§ 3. Сдружение „Съюз на нумизматичните дружества в България” е регистрирано във Великотърновския окръжен съд – фирмено отделение
с ф.д. N: 242/1995година.
§ 4. Сдружение „Съюз на нумизматичните дружества в България” – Велико Търново има БУЛСТАТ N: 130710402
и данъчен номер 1040028877 при ТУДА град Велико Търново.
§ 5. В Сдружение „Съюз на нумизматичните дружества в България”-Велико Търново се води едностранно счетоводство, съгласно
Закона за счетоводството.
§ 6. Настоящият Устав е приет на Общо събрание на Сдружение „Съюз на нумизматичните дружества в България”-Велико Търново, състояло
се на 01.04.2017 година в град Велико Търново.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СНДБ:_______________

/Валери Стойчев/