logoБългарският лев


Първата българска банкнота, 1885 г. със сериен номер на банкнотата: №000001.


Левът (съкратено: лв. ) е паричната единица на България, емитирана от Българската народна банка. Разделя се на 100 стотинки. Името му произхожда от
левъ – остаряла форма на думата „лъв“, употребявана през 19 век.Левът е приет за българска парична единица малко след Освобождението на страната,
когато на 4 юни 1880 г. е приет Закон за правото на резание монети в Княжеството, а на следващата година са отсечени и първите монети. От 1997 г. стойността на лева е твърдо свързана с тази на германската марка чрез системата на валутен борд при курс 1000 лева = 1 германска марка. След деноминацията на лева от 5 юли 1999 г. курсът става 1 лев = 1 германска марка, а след премахването на германската марка в края на същата година левът се привързва към еврото при курс 1,95583 лева = 1 евро.

История

Утвърждаване на лева

На 25 януари 1879 г. е създадена БНБ. Една от главните цели е тя да се яви като регулатор в търговските взаимоотношения.

В първите години след Освобождението в обращение на територията на България се намират главно сребърни монети, голяма част от които са
физически обезценени. Основната част от тях са сребърни руски рубли, навлезли масово в страната по време на войната, но има и екзотични монети,
като тунизийски, ирански или индийски, част от които вече не се използват и в страните, в които са емитирани. Фискалното счетоводство се води във френски франкове, като държавата изкуствено поддържа завишен курс на сребърните монети, за да не обезцени спестяванията. Това довежда до допълнителен прилив на сребърни монети от съседните страни, засилен и от забраната за използване на чужди сребърни монети в Османската империя през 1883 г. До 1887 г. чуждите сребърни монети се използват широко в България, наред с българския лев.

На 28 май 1880 г. се провежда заседание на Второто обикновено Народно събрание, завършило с приемането на Закона за правото на рязане на монети. Нормативният акт дава на новата държава изключителното право да сече и пуска в обръщение монети.

Още преди приемане на закона от 4 юни 1880 г. за първите емисии български монети, БНБ поръчва в Бирмингам изработването на проби за бъдещите медни монети. Тъй като етапът е много ранен и не е преминала дискусията в НС за името на българските пари, поръчката в Бирмингам е за „сантими”. По това време все още не е установена със закон националната валута и бюджетът на Княжество България се съставя във френски франкове и сантими. Предполага се, че в периода 1879 – 1880 г., франкофоните и проевропейски ориентираните прослойки от политическия елит в младата държава въздействат върху БНБ поръчката за пробите да бъде в сантими. Стремежът към по-бърза европейска интеграция подтиква привържениците на европейските названия на националната валута и нейните подразделения да спечелят благоволението на княза. Неизбежно е първите проекти за българска монета да са силно повлияни от външни фактори. Това в пълна сила важи и за първата пробна медна монета с номинална стойност 10 САНТИМ и година на отсичане1880 година, чиято иконография свидетелства за първоначалните опити и търсения. Тя е отсечена в Бирмингам, Великобритания от сплав в състав мед, калай, цинк, с тегло 10 грама при диаметър 30 мм. Тиражът е 8 бр.от сплав и 1 бр. от сребро. Налице са надписи на кирилица за номинала и държавата, но също и френската дума „еssai”, изписана на латиница, за да се означи, че монетата е проба. Освен това, независимо че номиналът е изписан на кирилица, той е пряка транскрипция на френската дума за стотин(ка).


За национална парична единица обаче е определен левът, състоящ се от 100 стотинки. По време на дебатите Стефан Стамболов прокламира монетната единица да носи наименованието „франк“, а неговите подразделения „сантим“. Д-р Иван Богоров настоява думата да бъде „свободник“. Мнението на депутата Йосиф Ковачев за чисто народното название „лев“ обаче печели сърцата на всички.Създава се националната валута лев = 100 стотинки = 1 френски франк.Независимо от официално приетото със закон наименование на българската валута и отсечените вече медни и сребърни монети с наименование "лев", Стефан Стамболов не се отказва от идеята си за френски имена на парите. В периода непосредствено след Съединението през 1885 година, когато дипломатическите отношения с Русия са скъсани, групата привърженици на европейските названия на валутата добива сили и отново се активизира. Начело на тази група е Стамболов, който е категоричен, че на България е нужна разпознаваема и конвертируема валута, която да я доближи до европейските народи. След няколко години, когато става премиер, той отново разпорежда да се подготвят пробни монети сантими, отсечени този
път в монетен двор в Брюксел, Белгия през 1887година. Характерното за пробните монети от втория проект е промененият венец около номинала, в
който е включена и дъбова клонка, а надписът ESSAI е изписан под ъгъл вляво от годината. Наименованието и номиналната стойност отново са 10 САНТИМ. Отсечена е през 1887 година от сплав в състав: мед, калай, цинк, теглото й е 10г при диаметър 30мм и тираж 8 екземпляра /известни до 1980/. По-важни дела, обаче, отнемат вниманието му и въпросът не е повдиган отново. Освен това левът и стотинките вече са утвърдени в българското
общество и налагането на промяна е много трудно.

Първите монети от по 2, 5 и 10 стотинки са медни и са отсечени в Монетния двор на Бирмингам (Великобритания) през 1881 г.

През 1882 г. в Монетния двор на Санкт Петербург (Русия) са отсечени сребърни монети по 1 и 2 лева – първият български лев с благородно съдържание.

През 1888 г. са създадени първите български медно-никелови монети със стойности 2 1/2, 5, 10 и 20 стотинки в отговор на потребността от разменни средства с малка номинална стойност.

През 1894 г. идва и първата златна българска емисия на монети с номинална стойност 10лева, 20 лева и 100 лева, отсечени в Австро-Унгария.

За отсичането на всички монети до1951година са използвани европейски монетни дворове. През 1952 г. е създаден Българският монетен двор и оттогава всички емисии разменни монети се изработват в него.

Приетият през 1880 г. Закон за правото на резание монети в Княжеството предвижда фискалното счетоводство да се води в левове, определя
количеството злато, сребро или мед в различните монети и ограничава общото парично предлагане до 15 млн. лева. Левът има стойност, равна на тази на френския франк. Допуска се използването на монети, както на Латинския валутен съюз, така и на други страни, които държавата приема по утвърдени от Министерството на финансите курсове.

Въпреки че законът установява триметален стандарт и че първите отсечени монети са медни, на практика в обращението преобладават сребърните монети. Основната причина за това е по-големият сеньораж, извличан от държавата от сребърните монети поради трайно спадащия курс на среброто спрямо златото в края на 19 век. В същото време емисията на сребърни левове е използвана за премахване от обращение на сребърните руски рубли. В края на 1884 г. парламентът дава възможност да бъдат емитирани сребърни монети за още 10 млн. лева, като за тази цел са претопени голямо количество рубли в монети, събрани от държавата като данъци. През 1885 г. България се доближава до парично предлагане от 7 сребърни лева на глава от населението (смятано от Латинския съюз за емпиричен оптимум), след което новите емисии на сребърни монети са прекратени до 1891 г.

През следващите 2 г. правителството и Българската народна банка (БНБ) успяват окончателно да изтеглят от обращение руските сребърни монети. Това става с известни загуби, тъй като те са обменяни за левове по курс, по-висок от пазарния, за да не обезценят силно частните спестявания. Този процес предизвиква значителна дефлация, компенсирана в известна степен с емитирането на левови банкноти през следващите години.

Опити за въвеждане на златен стандарт

БНБ започва да емитира банкноти през 1885 г. Първата емисия е сравнително малка (213 хил. лева) и е зле приета от хората. Причина за това е както недоверието в новите хартиени пари, така и златното покритие на банкнотите, което създава значително ажио между тях и масово използваните
сребърни монети. Основна цел на БНБ през следващите години е да увеличи дела на банкнотната емисия и постепенно да наложи в страната фактически златен стандарт, като количеството на сребърните монети бъде намалено чувствително. Опит за завършване на този процес е направен през 1890–1891г.,
но банката започва да губи златните си резерви, а и среща съпротивата на Министерството на финансите, което се стреми към запазване на приходите от сеньоража на сребърните монети. То емитира нови 8 млн. сребърни лева, като увеличава ажиото между златото и среброто почти до нивата от преди
1887 г. След този неуспех БНБ, ръководена по това време от Михаил Тенев, променя политиката си и през 1892 г. получава правото да емитира банкноти, обезпечени със сребро, но правителството блокира тази възможност. Въпреки съпротивата на БНБ, опасяваща се от инфлация и нарастване на ажиото, правителството на Стефан Стамболов емитира сребърни монети за 5 млн. лева през 1892 г. и за нови 12 млн. лева през 1894 г., за да използва пълния сеньораж за покриване на бюджетния дефицит. Тези емисии са последвани от рязко нарастване на ажиото и в опитите си да го забави БНБ намалява златните си резерви от 12 на 2 млн. лева между август и декември 1894 г.

След като през 1895 и 1896 г. износът на страната нараства и е получен значителен външен заем, през 1897 г. е приет нов Закон за монетите в Княжеството. Той предвижда въвеждане на златен стандарт и постепенно извеждане на сребърните монети от обращение. Законът дава възможност на правителството да проведе тези мерки, когато прецени, че е възможно, поради което те така и не са приложени на практика. Следващите 2 г. са тежки за селското стопанство и търговския баланс, ажиото се запазва високо, а златните резерви на БНБ са незначителни, което прави въвеждането на златния стандарт невъзможно. Със задълбочаването на кризата в края на 1899 г. БНБ прекратява обменяемостта на банкнотите в злато и започва да емитира банкноти със сребърно покритие, с което и формално се утвърждава фактическият сребърен стандарт в страната. През следващите 3 г. са емитирани банкноти за над 16 млн. лева, като основната част от тях е използвана за кредитиране на правителството. Това предизвиква нова инфлационна вълна и нарастване на ажиото между златото и среброто, достигнало в средата на 1902 г. рекордната стойност от 13,25%. В същото време големите емисии за пръв път в българската история довеждат до масова употреба на банкноти в разплащанията в страната. През 1902 г. правителството получава значителен заем от френската банка „Париба“, с който изплаща голяма част от задълженията си към БНБ. Това, както и подобрената обща конюнктура, довежда до намаление на ажиото до 1,5% в края на годината. Обмяната на златни банкноти срещу злато е възстановена и през следващите години банката емитира все повече златни левови банкноти, които през 1907 г. за пръв път стават повече от сребърните банкноти. През годините до началото на Балканската война в България на практика функционира система на златен стандарт, като ажиото между среброто и златото е ликвидирано и левът поддържа
устойчив курс спрямо валутите на Латинския съюз. Относителната стабилност се дължи на благоприятната международна конюнктура и сключването от правителствата на няколко външни заема.

Военната инфлация (1912 – 1919)

Краткият период на стабилност на лева е прекъснат от Балканските и Първата световна война, които предизвикват силна инфлационна вълна. Още в началото на 1912 г. е приета промяна в закона за БНБ, с която за обезпечение на банкнотите се приема не само налично злато, но и вземания от чужди контрагенти. Това създава рискове за системата в случай на дестабилизация на валутата, в която са деноминирани вземанията, но по това време подобна практика е въведена и в много други страни, което поставя основата на златно-девизния стандарт, доминиращ в Европа през следващите десетилетия.

На 23 октомври (10 октомври стар стил) 1912 г. – дни след началото на Балканската война, конвертируемостта на левовите банкноти в злато е отменена. Първоначално това се приема като временна мярка за времето на войната, но последвалите събития позволяват конвертируемостта да бъде възстановена едва в края на 1920-те год. До края на Балканските войни левът се обезценява с 15%, но след техния край е временно стабилизиран. Това става с
помощта на външен заем, отпуснат от австрийски банки на БНБ, и със създаването на Камбиален синдикат между БНБ и няколко големи търговски банки, който провежда интервенции на валутния пазар, поддържащи курса на лева.

Касов бон на БНБ от 1918 година, използван като паричен заместител

Влизането на България в Първата световна война коренно променя нещата, тъй като правителството финансира огромните си военни разходи с
банкнотна емисия, която нараства десетократно между 1915 и 1919 година. Възползвайки се от промяната в закона от 1912 година, емисията е
обезпечена до голяма степен с вземания в германски марки и австрийски крони, които бързо губят стойността си в хода на войната. Ако през 1913 година металното покритие на левовите банкноти е над 40%, през 1920 година то спада до 1,56%. По това време германската марка и австрийската крона са в още по-тежко положение с покритие съответно 1,43% и 0,38%. В края на войната вземанията на БНБ в Германия възлизат на 1 милиард марки, но поради специфичните условия на военните аванси тя не може да разполага свободно с тях и те на практика са блокирани в германски банки и са ликвидирани от хиперинфлацията в Германия в началото на 20-те години.

За периода на войните стойността на българския лев намалява около 14 пъти. С минималните златни резерви на БНБ и обезценката на нейните вземания в чужбина, единственото покритие на лева остават вземания от българската държава, които на практика са неликвидни. През първите години след войната левът е силно нестабилен, като стойността му се променя значително, в зависимост от общата конюнктура и фискалната политика.

След Първата световна война

Първата световна война предизвиква значителна инфлация във всички европейски страни. След края на войната само Великобритания успява, с цената
на период на силна дефлация, да възстанови златния стандарт при довоенното съотношение на стойността на лирата и златото. България дори не прави опит за това, а се опитва да стабилизира лева на новото му обезценено ниво, като фиксира курса му към американския долар. Това е успешно постигнато едва през 1929 година, след отпускането на Стабилизационния заем и реформиране на Българската народна банка. Така за кратко в страната е установен златно-девизен стандарт, като стойността на лева е с фиксиран курс към долара, а чрез него – към златото при съотношение 1 лев = 10,86956 mg злато.

Голямата депресия, със силната дефлация и натиска върху бюджетите, променя коренно световната финансова система. През 1931 година Великобритания, а през 1933 година и Съединените щати, се отказват от златния стандарт и девалвират валутите си. България, както много други европейски страни, се опитва да избегне открита девалвация, която би увеличила номиналната тежест на държавния дълг, но още през 1931 година отменя конвертируемостта на лева в злато.

Макар формално левът все още да е обвързан с долара (а след 1933 година – с френския франк), задължението на БНБ да обменя левове в чужди валути със златно покритие е премахнато. Едновременно с това са въведени силни административни ограничения върху движението на капитали и вноса на стоки. През следващите години все по-голяма част от външната търговия се осъществява чрез междудържавни клирингови спогодби.

През май 1935 година покритието на банкнотната емисия спада под определеното със закон ниво от 33,3%, което подтиква ръководството на БНБ да прави различни счетоводни манипулации, за да прикрие реалното състояние на банката. Към края на годината това се оказва недостатъчно и законово установеното минимално покритие на емисията е намалено на 25%.

По време на войната левът претърпява силна инфлация, като за периода 1939 – 1945 година паричното обращение нараства 14 път, а стойността на лева пада 12 пъти. За да запази поне формално покритието на лева, от 1942 година правителството започва да издава съкровищни бонове (с номинал 8 милиарда лева само през първата година), които се приемат за законно платежно средство. Това обаче се оказва недостатъчно и БНБ търси начини за скрито субсидиране на бюджета, а през 1941 година е прието, че за обезпечение на лева може да се ползват и неконвертируеми в злато валути. Банкнотната емисия през следващите години е обезпечена главно с германските задължения по клиринговата спогодба, които представляват депозити на т.нар. „клирингови марки“ в германски банки, с които БНБ и правителството нямат възможност да разполагат на практика.

Активното включване на страната във войната след 9.септември 1944година довежда до неконтролируема инфлация. БНБ е принудена да кредитира без никакво покритие разходите на правителството.

След Втората световна война

След продължителен период на висока инфлация, през 1951 година е проведена парична реформа, при която номинално 100 стари лева са заменени с 1 нов лев. Този курс обаче не е приложен за всички пари в обращение. Наличностите по банкови сметки са обменени по курсове, вариращи от 33:1 до 200:1, а цените на потребителските стоки са променени при съотношение 25:1.

През 1962 г. се извършва втора деноминация - този път при съотношение 10 към 1, за фиксиране на обменния курс на 1.17 лева = 1 U. S. долар. ISO 4217 кодът е BGL. След това, левът остава сравнително стабилен в продължение на около две десетилетия - до средата на 1980-те години. Въпреки това, както и валутите на другите социалистически страни, не е свободно конвертируем за западните финансови системи. В периода до 1989 г. левът на теория има златно покритие, като на банкнотите има текст, в който се посочва: "Банкнотата е обезпечена със злато и всички активи на банката ".

Златното съдържание на 1 български лев в грамове през годините е както следва:

1879 - 1914г. – 0,290323 грама

1914 - 1928г. – 0,010870 грама

1929 – 1939г. – официално се счита за непроменено

25.08.1939г. – 17.10.1940г. – 0,0082259 грама

18.10.1940 – 12.10.1941г. – 0,0086696 грама

13.10.1941 – 31.08.1944г. – 0,007246 грама

31.08.1944 – 1947г. – инфлационен период

1947 – 12.05.1957г. – парична обмяна

12.05.1952 – 01.01.1962г. – 1,130687 грама

01.01.1962г – 1989г. – 0,759548 грама

След 1989

През 90-те години два периода на драстична инфлация - от зимата на 1990 - 1991 и още по-тежкия - от зимата на 1996 – 1997 г., значително девалвират лева. Това довежда до установяването на валутния борд през 1997 година и фиксирането на курса на лева към германската марка на 1 марка = 1000 лева. След въвеждането на валутен борд всички български пари в обръщение са обезпечени от валутните резерви на Българската народна банка (БНБ).

На 5 юли 1999 година левът отново е деноминиран при съотношение 1000:1, като курсът на новия лев към германската марка е фиксиран на 1 лев = 1 марка. При въвеждането на еврото през 1999 г. курсът не е променен, като стойността на лева е обвързана с тази на еврото при съотношение 1,95583 лева = 1 евро. С договора за влизането си в Европейския съюз България официално има ангажимент за присъединяване към еврозоната.

В момента /2017година/ в циркулация в Република България са следните монети и банкноти: